ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการชำระค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565
ปิดสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]