ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

 สำนั“งานการเจ้าหน้าที่”
รายงานผลการประเมินผล ita ประจำปีงบประมาณ 2564 article
รายงานผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคณะทำงานการบันทึกข้อมูลในระบบสาระสนเทศ.pdf
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]