ReadyPlanet.com
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563.pdf
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf article
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร article
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต article
หน้า 1/1
1
[Go to top]