ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎบัติงาน


คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มิถุนายน 2561)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (31 มี.ค. 2559)
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (11 ส.ค. 2559)
แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (30 พ.ย. 61)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2)
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.095 481 4459