ReadyPlanet.com
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไปการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ข้อบัญญัติปีพ.ศ.2556

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2556

 

ข้อบัญญัติ พ.ศ.2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]