ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]