ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dotรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
งานจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
งบแสดงฐานะการเงินปี2559article
เรื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]