ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2564.pdf article

 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2564.pdf

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2563.pdf article

 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2563.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ article

 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล article

 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

"กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" article

 1. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

3. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

4. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

5. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

6. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

7_ พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_25.pdf

หน้า 1/30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]