ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.บ่อสุพรรณ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัตการบ้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561-2565
แผนการดำเนินงาน ปี2563
ตรวจสอบภายใน
ติดตตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) e-plan
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]