ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชร article
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
 
                          รายการข้อมูลที่ต้องการทราบ
จำนวนประชากร / ปี
 
.ศ.2554
 
.ศ.2555
 
.ศ.2556
 
1.จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     18,980
18,877
19,044
2.จำนวนประชากรเพศชาย
9,394
9,349
9,432
3.จำนวนประชากรเพศหญิง
9,586
9,528
9,572
4.จำนวนครัวเรือนในเขตตำบลบ่อสุพรรณ
4,823
5,308
5,431
 
 
 
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม
จำนวน
ครัวเรือน
รายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย
หญิง
 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองลิง
 
541
 
573
 
1,114
 
285
 
ผญ.จรูญ 
 
บันลือศรีสกุล
หมู่ที่ 2 บ้านทับกระดาน
804
836
1,640
455
 -
 -
หมู่ที่ 3 บ้านรางเข็มทอง
623
632
1,255
341
ผญ.อ้อย
ละม้าย
หมู่ที่ 4 บ้านดอนตำลึง
727
739
1,466
404
ผญ.ทนงศักดิ์
ตันติเกษตรกิจ
หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ
608
613
1,221
369
ผญ.วิชัย
คิ้วมณฑล
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม
468
467
935
308
ผญ.ชาญชัย
นาเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งลาน
487
532
1,019
337
ผญ.เกรียง
ผิวทองงาม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระดี่
502
528
1,030
274
ผญ.เยียน
แผนปั้น
หมูที่ 9 บ้านหนองเฝ้า
528
535
10,063
274
ผญ.นุช
เบ็ญพาด
หมู่ที่ 10 บ้านหัววัง
373
363
736
255
ผญ.สว่าง
วงศ์สุวรรณ
หมู่ที่ 11 บ้านดอนกระเพรา
222
247
469
128
ผญ.ทองแวว
ผิวเกลี้ยง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองพันเทา
444
439
883
283
ผญ.สมชัย
แก้วสุกใส
หมู่ที่ 13 บ้านหนองตัดสาก
530
529
1,059
318
ผญ.ธีรโชติ
รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
หมู่ที่ 14 บ้านหนองพันยัง
425
447
872
240
ผญ.สุเชาว์
ผาสุก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมัน
299
244
543
177
ผญ.วีรยุทธ์
อุณหกานต์
หมู่ที่ 16 บ้านบ่อสุพรรณ
513
558
1,071
301
ผญ.ทวี
ปิยะพันธ์
หมู่ที่ 17 บ้านโป่งตาเหียน
742
724
1,466
370
ผญ.สยามเกียรติ
เหลืองวิลัย
หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย
596
566
1,162
312
ผญ.สุกัญญา
แซ่โค้ว
รวม
9,432
9,572
19,004
5,431
 
 

                                                            ***** ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                                                                                               ณ เดือน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 
 
 
แสดงจำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ปี 2556 รวม 19,004 คน แยกเป็นเพศชาย   9,432 คน 
 เพศหญิง   9,572 คน เพื่อใช้ในการจัดทำกราฟวิเคราะห์ประชากรในอนาคต
 
กลุ่มอายุ
ชาย
หญิง
รวม
% ชาย
% หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปี
2,522
2,301
4,823
52.29%
47.71%
อายุ 18-60 ปี
5,902
5,992
11,894
49.62%
50.38%
60 ปีขึ้นไป
994
1,273
2,267
43.85%
56.15%
รวม
9,432
9,572
19,004
49.63%
50.37%
 
                                                        ***** ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                                                                                                       ณ เดือน 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 
                                                                                                                ***เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 
 
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและรายได้
 
รายการข้อมูลที่ต้องการทราบ
จำนวนประชากร / ปี
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2556
 
ประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ส่วนมากประกอบอาชีพ
1.อาชีพเกษตรกรรม
2.อาชีพรับจ้าง
3.อาชีพค้าขาย
4.อาชีพอื่น ๆ
1.อาชีพเกษตรกรรม
2.อาชีพปศุสัตว์
3.อาชีพประมง
4.อาชีพอื่น ๆ
1.อาชีพเกษตรกรรม
2.อาชีพปศุสัตว์
3.อาชีพประมง
4.อาชีพอื่น ๆ
 
กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
            1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนตำลึง ตั้งอยู่เลขที่ 441 หมู่ 4 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 
               ติดต่อ : โทร :0-3540-2231, 081 7264349
2.กลุ่มแม่บ้านรางเข็มทอง ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบสมุนไพร (5 ดาว ปี 2554)  ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร :086-1766578
3.กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 1 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร : 08-7091-9084,
   0-3540-2084
4.วิสาหกิจชุมชนการผลิตนกกระจอกเทศสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 6 ดอนตำลึง หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร :08-1555-9734, 0-3464-3229
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อสุพรรณ ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบสมุนไพร หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   โทร :035-402091
6.กลุ่มชาวไร่อ้อยบ่อสุพรรณ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตู้เย็น ตั้งอยู่เลขที่ 253 หมู่ 4 บ้านดอนตำลึง ตำบล    บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 โทร : 035-402183
7.กลุ่มชาวไร่อ้อยบ่อสุพรรณ ผลิตภัณฑ์ กระปุกออมสิน ตั้งอยู่เลขที่ 253 หมู่ 4 บ้านดอนตำลึง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 โทร : 035-402183

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.บ่อสุพรรณ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ article
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา article
ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข article
สถาบันและองค์กรทางศาสนา article
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2016 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.095 481 4459