ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ article

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.บ่อสุพรรณ