ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กองคลัง อบต.บ่อสุพรรณ

 
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ่อสุพรรณ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 article
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองช่าง อบต.บ่อสุพรรณ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ่อสุพรรณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อสุพรรณ
กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ่อสุพรรณ article
กองสวัสดิการสังคม