ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
สำนักงานปลัด อบต.บ่อสุพรรณ

 

   
  นายธงชัย  ธชเสถียร  
  ปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลบ่อสุพรรณ  
     
   
  นายเสรี ลำทา  
  เจ้าพนักงานธุรการ  
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
     
 
นางสาวพิราวรรณ หอมขำคม   นางสาวกนกกาญจน์  พวงวรินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
     
นางสาวภัคพัชรนันท์  ฉัตรภารัตน์    นางสาวสุธาดา สินทองวัฒนา 
 นักพัฒนาชุมชน   นักพัฒนาชุมชน 
     
 
นางสาวนิภาพร  แซ่เล้า   นางสาวสุคนทิพย์ ใจกล้า
บุคลากร   นิติกร
     
     
  นางนิชาภัทร  ศรีรัตนนาวิน    
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
     
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   
  นายทรงศักดิ์  ศรีรัตนนาวิน  
  ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     
  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
 
นางชุติมา  ประสาทกลาง   นายต้อย  สิทธิมงคล
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)   คนงานทั่วไป
     
     
นายประทีป  คุ้มพงษ์    นายสุรเดช  สว่างศรี 
ยาม    คนงานทั่วไป 
     
     
นายอำนาจ  วิเศษสิงห์   นายจำรูญ  เพชรปานกัน
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ่อสุพรรณ

กองคลัง อบต.บ่อสุพรรณ
กองช่าง อบต.บ่อสุพรรณ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ่อสุพรรณ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อสุพรรณ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร อบต.บ่อสุพรรณ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล