ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน
จัดซื้อจัดจ้างปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ขุดคูดินระบา่ยน้ำใหม่,ขุดลอกคูดาดคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18 (งบกลาง)
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ,เรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 1,3,4,5,8,14,17 (งบกลาง)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 3
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ก่ออิฐบล็อกกันน้ำล้น หมู่ 1,2,3,5,6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ 14,18 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ หมู่ 2,4,5,7,11,13,14,15 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 11,13,7,12,18,10 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,17,6,5
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 4
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดกลี่ย หมู่ 14,15,16,3,8,9 (จ่ายขาด)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดกลี่ย หมู่ 1,2,4,17,6,5 (จ่ายขาด)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 14
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 18
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,8,9,10,12,14,15,16,18 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคลองดินระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 2,4,5,6,7,13,17,18 (งบกลาง)
จำหน่วยครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)