ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี 2566

 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี 2566 

การดำเนินโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี 2566 จัดทำขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์ หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและมีทักษะที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งมอบหมายให้ฉีดวัคซีนโดยสัตวแพทย์ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนให้ดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง เพื่อให้นำวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article