ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ที่ 692/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ


- แนวทางการปฏิบัติงาน Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการพฤติตนทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 - การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เป็นประธานฯ ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมภายในองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีนางสาวกัญญ์ณิษา วงษ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายเสรี ลำทา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

 

O40