ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

 

O39