ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
องค์การบริหารสวนตำบลบ่อสุพรรณร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงะื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ article

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 10.30 น. นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ มอบหมายให้ นายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกร ในการลงพื้นที่ติดตามงาน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article