ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบบ่อสุพรรณ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบบ่อสุพรรณ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล