ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมการประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววัง article

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดยุวเกษตรกร ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้เข้าร่วมในฐานะผู้ที่ให้การสนัลสนุนการดำเนินการของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหัววัง ร่วมกับ นายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โดยในกิจกรรมนี้ ยังมีคณะครูโรงเรียนบ้านหัววัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง นำโดยเกษตรอำเภอสองพี่น้อง เกษตรตำบลบ่อสุพรรณ นางสาวงามตา สกุลหงส์ ด้วย

 

 

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article