ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมชิมอาหารและทดสอบคุณภาพสินค้าตลาดบ้านดอน article

  เมื่อวันที่  17 มกราคม 2566 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้ร่วมกิจกรรมชิมอาหารและทดสอบคุณภาพสินค้าของร้านเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านดอนศาลเจ้า ม. 13 โดยมีร้านค้าที่แสดงความจำนงเข้าร่วมจำนวน 15 ร้าน 

 ตลาดบ้านดอน เกิดจากการดำเนินการของหลายหน่วยงาน โดยมี ธกส. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเพื่อให้เกษตรกรสร้างรายได้ต่อยอดจากโครงการครึ่งไร่คลายจน โดยในงานยังมี นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ นายธีระโชติ รุ่งรัตน์วัฒนเสรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 นางสาวงามตา สกุลหงษ์ นักส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง และนายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร อบต, บ่อสุพรรณ ร่วมกิจกรรมด้วย

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article