ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 18

บก_01,02

ร่างขอบเขต

สรุปราคาก่อสร้าง,แบบโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างปี 2566

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,8,9,10,12,14,15,16,18 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคลองดินระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 2,4,5,6,7,13,17,18 (งบกลาง)
จำหน่วยครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566