ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

🌱🏫ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
👉คุณครูภัทรานิษฐ์ นิธิสรรพศิริ ให้เด็ก ๆ ร่วมทำกิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน🌞🌞
📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลบ่อสุพรรณทุกครัวเรือน จัดทำ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อตำบลของเรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน🌳🌳🌳
 
 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article