ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

😀🏫ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
👉คุณครูสุกัญญา แก้วกันดา ให้เด็ก ๆ ร่วมทำกิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน🌞🌞
📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลบ่อสุพรรณทุกครัวเรือน จัดทำ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อตำบลของเรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน🌳🌳🌳
 
 
 
 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. article
กิจกรรมการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะ และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน article