ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.

 

กิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพรราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

 

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมสรรพากร
ข่าวประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมการเกษตร

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น article
24 พฤษภาคม วันป่าไม้ชุมชนแห่งชาติ article
ขอเชิญเกษตรกรเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 article
แจ้งการปิดน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา 8 ซ้าย - 2 ซ้าย (ผ่านหมู่ที่ 1 และ2) article
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การทำบัญชีรายบุคคล article
แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น ลูกที่ 2 (ต่อจา่กพายุโนรู)
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
แจ้งเตือนการรับมือพายุไต้ฝุ่น โนรู
ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565 article
หยุดส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565 article
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 article
แจ้งเตือน "ฝนทิ้งช่วง" article
ความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ article
ขอเชิญประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ รับเกียรติบัตร ฟรี!!!!! article
คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม article
เตรียมความพร้อมกับสถาณการณ์น้ำฤดูฝน พ.ศ. 2565 article
แจ้งเตือนพkยุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง 19-25 พฤษภาคม 2565 article
ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนฯ article
วันป่าชุมชนแห่งชาติ article
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 article
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ article
มาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้เพื่อส่งออกต่างประเทศ article
ประชาสัมพันธ์โครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) article
การเกษตร ก๊าซเรือนกระจก และสภาวะโลกร้อน article
เตือนภัยพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่28 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 article
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการเลี้ยงชันโรง 27 ม.ค. 2565 article
แจ้งเตือนการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก article
การยื่นขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ article
ย้ำเตือนการควบคุมโรคอหิวาต์ในหมู (ASF) article
ประชาสัมพันธ์ตารางรอบเวรการส่งน้ำ และการเปิด-ปิด อาคารชลประทาน
ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 article
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2564
10 มาตรการรับมือฤดูฝน 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 article
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกาตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)
แจ้งย้ำเตือน!!! ปริมาณน้ำต้นทุนไม่พอสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังปี 2563/64
แจ้งเตือนปริมาณน้ำไม่พอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโมลาเบ