ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข”

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมกับ วัดบ่อสุพรรณ โรงเรียนบ้านหัววัง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน รพ.สต.บ้านหัววัง สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ่อสุพรรณ และจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข”

ณ วัดบ่อสุพรรณ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

อบต. บ่อสุพรรณ ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน article
องส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร เรื่อง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ม่ประยุกติ์ใช้ในการผลิตและการตลาด
กองส่งเสริมการเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองดินระบายน้ำ
กองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการการเลี้ยงชันโรง
กองส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและทุเรียน
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ผลผลิตและการตลาด article