ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข”

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมกับ วัดบ่อสุพรรณ โรงเรียนบ้านหัววัง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน รพ.สต.บ้านหัววัง สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ่อสุพรรณ และจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส “รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข”

ณ วัดบ่อสุพรรณ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. article
กิจกรรมการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะ และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน article