ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรม "พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม"

 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จัดกิจกรรม "พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างอาชีพใหม่ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับชาวตำบลบ่อสุพรรณ

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. article
กิจกรรมการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะ และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน article