ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสงเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล article

มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสงเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมบ่อทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

 

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. article
กิจกรรมการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะ และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน article