ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
จำหน่วยครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการขายทอดตลาด พัสดุ-ครภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย
จัดซื้อจัดจ้างปี 2566

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคลองดินระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 2,4,5,6,7,13,17,18 (งบกลาง)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566