ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รก. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รก. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล (สป.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่่วนตำบล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่