ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566

 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.บ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสงเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล article
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565