ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ครู บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสงเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล article
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565