ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
👉👉อัพเดตกำหนดการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับชาวตำบลบ่อสุพรรณ👈👈
โดยเงื่อนไขผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุ 18 บีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นบุคคลตังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
3.บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
4. มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยแยกพิจารณาดังนี้
4.1 รายได้ของผู้ลงทะเบียน ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
4.2 รายได้เฉลี่ยครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
5. มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 100,000 บาท
6. กรณีอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิต
8. ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีหนี้สิน ดังนี้
8.1 วงเงินกู้สำหรับซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,500,000 บาท
8.2 วงเงินกู้สำหรับซื้อขายพาหนะ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง ปี 2565
ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมัครใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไชต์ https://welfare.mof.go.th/
2. ลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกำหนด
ประชาชนผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดหรือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดให้แรงงานสัญชาติเมียนมา