ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้กับผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ โดยมีนายวสันต์ ขจรสุขกำจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวบุญนลิน วารีวนิช รองอัยการจังหวัด เป็นวิทยากรให้ความรู้
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการห่วงใยสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศูนย์อปพร.เข้าให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕