ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ

การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน