ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)

 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นำโดย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ และนางสาวนภัษกัญภรน์ ฉัตรนภารัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ ได้ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้กับผู้ขอรับบริการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมาลี โพธิ และนางสำเภา เนียมสด เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว ตลอดจนสามารถแบ่งเบาภาระผู้ดูแล
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการห่วงใยสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศูนย์อปพร.เข้าให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น