ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นำโดย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นางสาวกัญญ์ณิษา วงษ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นางสาวพรทิพย์ สระทองช่วง นักวิชาการสาธารณสุข และนายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเยี่ยมชมพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธนาคารต้นไม้ บ้านดอนศาลเจ้า และกลุ่มเกษตรกรวนเกษตรในพื้นที่ สปก. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

ในการนี้ คณะเยี่ยมชมได้แนะนำความเป็นมา ความจำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับ และขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินพื้นที่สีเขียว ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมด้วยลงดูพื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจชุมชน ม. 13 บ้านดอนศาลเจ้า
 
 
 
 
 
 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการห่วงใยสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศูนย์อปพร.เข้าให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น