ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
โรคไข้เลือดออก article

 
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ

ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า article
รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ article
ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอย #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 #Thai environmental Health Day 2022 #กรมอนามัย article
อาการสมองเสื่อมถอยหลังติดโควิด - 19
โรคพิษสุนัขบ้า article
อาการอ่อนเพลียหลังติดเชื้อโควิด-19 article
ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 article
การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร article
แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature - Based Eduation & Health Promotion"
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งและควบคุมแหล่งกำเนิด
ประกาศกฎทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาคารปประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43)
มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการสำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประชาสัมพันธ์ให้แคมป์แรงงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด - 19 ต้องทำอย่างไร
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ การถอดบทเรียนสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและแปรรูปอาหาร
กินเจใส่ใจห่างไกลอาหารเป็นพิษ
โรคอุจจาระร่วง
โรคอาหารเป็นพิษ
การจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มาก
อหิวาตกโรค
สุข ร้อน สะอาด
การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งและควบคุมแหล่งกำเนิด
เเผ่นพับไทยรู้ สู้โควิด
ขอเชิญประชาชนทั่งไปในตำบลบ่อสุพรรณเข้าร่วมกิจกรรมขวดเเลกต้นกล้า
ภาวะ Long Covid 2
การจัดทำถังขยะอินทรีย์
ภาวะ Long Covid
รู้ได้อย่างไรว่าติดโควิดซ้ำ
การติดเชื้อโควิดซ้ำ
วัคซีนโควิด 19 ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน แค่ไหน
ข้อเเนะนำสำหรับเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด
เด็กที่ติดเชื่อโควิดเสี่ยงได้รับผลกระทบเกี่ยวกับหัวใจ
สูตรวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกกันเข็ม4
สูตรวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม3 article
สูตรวัคซีนเข็ม1และเข็ม2
เรื่องควรรู้ ช่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เรื่องควรรู้ ช่วยผู้ป่วยโรคปอด
เรื่องควรรู้ ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เรื่องควรรู้ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
เรื่องควรรู้ช่วยผู่ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชีวิตวิถีใหม่ในบ้าน
เด็กเล็กหลังฉีดวัคซีนโควิด
มิสซี (MIS-C)
ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก
เตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน
คนคนใดบ้างที่ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว เสี่ยงป่วยรุนแรง
ผู้ป่วยโควิด แยกรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชนให้ระวังอาการต่อไปนี้
Long Covid
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
การขอรับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติหลักกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พ.ศ. 2565
การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและการใช้ภาชนะที่ทำด้วยโฟมในสำนักงาน
มอบหมายให้ราชการและพนักงานปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565
ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณเป็นการชั่วคราว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการชำระค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565
ปิดสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
การดำเนินงานในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
จัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
ทำอย่างไรเมื่อตนเองเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูงและต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน
ประชาสัมพันธ์ทำอย่างไรเมื่อทราบผลติดเชื้อโควิด
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือที่มีอาการป่วย/ตายด้วยโรคลัมปีสกิน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธืให้ผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารพิเศษ 4/1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตามวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังควบคุมโรคอุบัติใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่ง
ฝุ่นละออง PM 2.5 และแนวทางการป้องกัน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาด
แจ้งผู้ประกอบกิการและผู้สัมผัสอาหาร
แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส.2
แจ้งรายชื่อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2
แจ้งผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ