ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การทำปุ๋ยหมักจากเศษวุสดุเหลือใช้ในครัวเรือน article

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร โดยนายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในครัวเรือน ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้แนวคิดการดำเนินงานอีกด้วย

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ประชาชนในเรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การท้องขยะอย่างถูกวิธี การนำขยะมาใช้ใหม่หรือการทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำมาทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนอย่างง่าย พร้อมทั้งแจกเอกสารเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เป็นแนวทาง
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสงเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล article
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ