ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การทำปุ๋ยหมักจากเศษวุสดุเหลือใช้ในครัวเรือน article

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร โดยนายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในครัวเรือน ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้แนวคิดการดำเนินงานอีกด้วย

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ประชาชนในเรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การท้องขยะอย่างถูกวิธี การนำขยะมาใช้ใหม่หรือการทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำมาทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนอย่างง่าย พร้อมทั้งแจกเอกสารเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เป็นแนวทาง
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565