ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมการบัดน้ำเสียโดยใช้ชีวภัณฑ์ article

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร โดยนายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้แนวคิดการดำเนินงานอีกด้วย

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ประชาชนในเรื่องสาเหตุการเกิดน้ำเน่าเสีย ทั้งสาเหตุโดยตรงและโดยอ้อม เช่น น้ำไม่ไหลเวียน มีเศษซากพืซซากสัตว์ ฝนตกน้ำท่วมขัง เป็นต้น โดยวิธีการแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้น้ำไหลเวียนได้ดี และการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำเสียให้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับสาธิตการทำ EM ball โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและบัดบัดน้ำเสีย และนำไปร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565