ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย article

        เนื่องจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันวิสาขบูชา  และยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยมี นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยพนัดงาน ครู และนักเรียน กศน.

    กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพื้นที่เขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยบรรเทาภัยพิบัติที่เกดจากสภาวะโลกร้อน และยังเป็นการเฉลิมกระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกด้วย #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย

 

 

 

  

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565