ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17,4,2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

บก_01,02

แบบโครงการ

ร่างขอบเขต
จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 17 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเหลือจ่าย)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่14
โครงการ ฝั่งท่อระบายน้ำ,ขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ขุดลอกคูดาดคอนกรีตระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,เรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 2,3,4,5,7,10,12,15,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,5,8,12
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินเหลือจ่าย
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลือก
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9,3
เปิดเผยราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลือก
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวง(แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต) รหัสทางหลวง สพ.ถ.42-002 หมู่ 9,3
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการเปลี่ยนสารทรายกรอง ล้างระบบถังเก็บน้ำหอถังสูงฯ หมู่ 3,13,14,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 6
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู่5,7,10,14,16,17,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่6
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ฯ หมู่ 11
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางด้วยกรวด และซ่อมแซมถนนกรวดพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาว-ไฟเหลือง) หมู่ 18,2,4,15,7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู่ 3,4,5,6,7,9,13,14,15,16,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,13
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ฯ หมู่ 10,13,16,17,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 14
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 3
เปิดเผยราคากลาง โครงการการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.42-002 หมู่ 17,4,2
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครางการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 42-002 หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ งาน e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฯ หมู่ 4,5,6,10,13,15,16,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ ฯ หมู่ 1,2,3,4,6,7
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 18
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2564
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 18,8,7
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตหน้า หลังท่อระบายน้ำ ม. 4,5,7,13,14,17,18
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศ (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 13,14
เปิดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ หมู่ 4,15
ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม.3,8,9,10,12,14,15,16,18
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม. 1,2,4,5,6,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมขยายไหล่ทาง ม.3,4,6,9,11,12,15,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 3,7,18
ร่างเอกสารประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9,3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสานเทศ DLTV
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7,18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อหินคลุก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
้้เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์,รถฉีดน้ำและรถบดอัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต ,ขุดลอกคลองดินระบายน้ำฯ หมู่ 2,3,5,6,7,8,17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔