ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
สุพรรณบุรี Kick Off ขจัดความยากจนไปด้วยกัน ที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง

สุพรรณบุรี Kick Off ขจัดความยากจนไปด้วยกัน ที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง

วันนี้ (5 เม.ย.65) ที่ อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ขจัดความยากจนไปด้วยกัน อำเภอสองพี่น้อง พร้อมกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน และกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของประชาชนแบบพุ่งเป้า โดยใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP และระบบ THAI QM เป็นเครื่องมือดำเนินการ จึงขอให้ครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้นำความช่วยเหลือไปดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ สร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อน ประกอบสัมมาชีพด้วยความสุจริต ขยัน ตั้งใจ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ด้านนายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่าอำเภอสองพี่น้องมีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 87 ครัวเรือน 8 ตำบล มีทีมพี่เลี้ยงที่ดูแลครัวเรือนเป้าหมาย 24 ทีม โดยพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือจำนวน 18 ครัวเรือน กิจกรรมช่วยเหลือในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบแม่พันธุ์วัว แม่พันธุ์แพะ แม่พันธุ์กระบือ มอบโต๊ะปลูกผักอินทรีย์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปล่อยพันธุ์ปลา มอบกล้าผักสวนครัวและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว นอกจากนี้ บริษัททรัพย์อนันต์ จำกัด ได้มอบสัญญาการจ้างงาน 1 ฉบับ จำนวน 1 ครัวเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย โดยนายอำเภอสองพี่น้องคาดหวังว่าการ Kick Off ขจัดความยากจนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวตำบลบ่อสุพรรณ มีอาชีพ มีรายได้ หนี้สินลดลง มีเงินออม มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

ให้การต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิในการทำการวิจัยทางการเกษตร article
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการลดการเผาอ้อยฯ article
องค์การบริหารสวนตำบลบ่อสุพรรณร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงะื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ article
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 2566 และการต่อยอด article
กิจกรรมพิธีเปิดตลาดบ้านดอน article
กิจกรรมการประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววัง article