ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม

 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

พร้อมด้วย นางสาวกัญญ์ณิษา วงษ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดหัวกลับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565