ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
รายงานการป้องกันการทุจริตฯ (ปี65)

แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

O38