ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

O36