ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

 

 

 

O38