ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมรณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พ.ศ. 2565

การจัดกิจกรรมรณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

 

 

O35