ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรรณ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (ปี พ.ศ.2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรรณ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ

 

O34