ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

 

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

 

 

O31