ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 

 

 

 

 

O13