ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 

 

O25